Σύνδεση/Εγγραφή

Αίτηση συμμετοχής

Σκοπός και Στόχοι 

ΚΥΠΕΕ

Σκοπός και στόχοι

Το Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Αιγάλεω θα αποτελέσει έναν τοπικό μηχανισμό στρατηγικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας το οποίο θα ενισχύσει το επιχειρηματικό οικοσύστημα της ευρύτερης περιοχής, κυρίως μέσω της ενημέρωσης σε θέματα που άπτονται των συνθηκών της τοπικής και διεθνούς αγοράς και τις δυνατότητες που παρέχονται και μέσω ενημέρωσης σε θέματα θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρέχει στις υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις και υποψήφιους επενδυτές εξειδικευμένη πληροφόρηση ή/και συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα επιχειρηματικότητας, εξωστρέφειας και δικτύωσης με άλλες επιχειρήσεις και φορείς εντός και εκτός Ελλάδας. Επιπλέον, θα παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την τοπική οικονομία.

Η εξατομικευμένη συμβουλευτική µέσω της δομής θα  συμμετέχει σε όλες τις φάσεις   λειτουργίας της επιχείρησης. Θα παρεμβαίνει συμβουλευτικά και διορθωτικά τόσο σε τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίζει ο επιχειρηματίας όσο και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν µε τη διεύρυνση της στρατηγικής της επιχείρησης.

Επιγραμματικά, στόχος του Κ.Υ.Π.Ε.Ε.  είναι να προσφέρει τα κάτωθι:

 

  • Υπηρεσίες πρώτης υποδοχής και κατ’ αρχήν συζήτησης και καθοδήγησης των ενδιαφερομένων
  • Παροχή πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις συνθήκες και εξελίξεις της περιφερειακής και τοπικής αγοράς, καθώς και των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών
  • Υπηρεσίες ενημέρωσης και παροχή οδηγιών προστιθέμενης αξίας σε δυνητικούς επενδυτές και νέους επιχειρηματίες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν κατ’ αρχήν στην Δυτική Αθήνα και γενικότερα, στην Αττική και στη Χώρα
  • Ενημέρωση σε θέματα διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος και υποστήριξη του ενδιαφερόμενου
  • Πληροφόρηση για τις συνθήκες της αγοράς (χωρικά, κλαδικά κ.ο.κ.) και τις δυνατότητες που παρέχονται για την εκκίνηση νέας δραστηριότητας ή την χρηματοδότηση επενδυτικού πλάνου υφιστάμενης επιχείρησης κ.λπ.
  • Διασύνδεση με άλλους συναρμόδιους φορείς για την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων
  • Υπηρεσίες κωδικοποίησης καλών πρακτικών και ανταλλαγής εμπειριών