Σύνδεση/Εγγραφή

Αίτηση συμμετοχής

Σκοπός και στόχοι

Μικρο-Θερμοκοιτίδα Νέων Επιχειρήσεων

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του έργου είναι να αποκτήσει ο Δήμος Αιγάλεω μία ολοκληρωμένη δομή υποστήριξης της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, μέσω της οποίας θα αναδεικνύονται βιώσιμες, καινοτόμες και ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Όλα αυτά με γνώμονα τη θεμελίωση μιας αλληλουχίας συμπληρωματικών δράσεων που προάγουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες όλων των συμμετεχόντων στο Οικοσύστημα και επιδιώκοντας την μεταξύ τους ώσμωση, από το αρχικό στάδιο ενασχόλησης τους μέχρι και την ωρίμανση νέων και φιλόδοξων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ζητούμενο αποτελεί η ανάδειξη ενός προγράμματος που αποτελείται από συμπληρωματικές δράσεις οι οποίες από τη μία πλευρά θα τροφοδοτούν με ταλέντο και υποσχόμενες επιχειρηματικές ομάδες της μικρο-θερμοκοιτίδας και από την άλλη θα λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής στα οποία θα βασιστεί η σύνθεση ταυτότητας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αιγάλεω και της Δυτικής Αττικής σε ό,τι αφορά την καινοτομία.

Ο σκοπός του Δήμος Αιγάλεω συνίσταται στην ανάπτυξη και λειτουργία μιας μικρο –θερμοκοιτίδας (προ-θερμοκοιτίδας), όπου θα προσέρχονται νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες, αλλά και νέες επιχειρήσεις και θα λαμβάνουν υπηρεσίες επώασης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται :

 • η διασύνδεση του παραγωγικού και κοινωνικού χώρου με τον ερευνητικό και τεχνολογικό ιστό μέσω λειτουργικών δεσμών με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αττικής,
 • η ολοκλήρωση καινοτόμων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών, διαδικασιών, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η προώθηση ίδρυσης ή ανάπτυξης επιχειρήσεων έντασης γνώσης ή/και υψηλής τεχνολογίας,
 • η προώθηση και η οικονομική ολοκλήρωση καινοτόμων επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων εκμετάλλευσης,
 • η ανάπτυξη, ανανέωση και διεύρυνση του φάσματος των προϊόντων και των υπηρεσιών και των μεθόδων παραγωγής, εφοδιασμού, διανομής και συντήρησης, με προτεραιότητα στο πεδίο της έρευνας και τεχνολογίας,
 • η εισαγωγή νέων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης των επιχειρήσεων,
 • η απόκτηση νέων γνώσεων και η διάδοσή τους είτε αμέσως είτε δια της παροχής πάσης φύσεως επιστημονικών, τεχνολογικών, συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση προσωπικού επιχειρήσεων ή κάθε ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου,
 • η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, ή τμημάτων μεγαλύτερων επιχειρήσεων ή κλαδικών οργάνων επιχειρήσεων, οργανισμών ή φορέων με συγκεκριμένη νομική μορφή που ασχολούνται με έρευνα ή τεχνολογία που άπτονται των ενδιαφερόντων της προθερμοκοιτίδας,

Ο Δήμος Αιγάλεω με τη μικρο-θερμοκοιτίδα επιδιώκει την επίτευξη του κοινωφελούς ως άνω σκοπού και εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον που αφορά στην εισαγωγή της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Η μικρο-θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων του Δήμου Αιγάλεω, επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω θεματικούς τομείς:

(α) της «Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας»,

και

(β) της «Ανάπτυξης των Πόλεων ως Ευφυών και Βιώσιμων Οικοσυστημάτων Διαβίωσης, Απασχόλησης, Επιχειρηματικότητας και Αναψυχής».

Το επιχειρηματικό πρόγραμμα της μικρο-θερμοκοιτίδας θα παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση στο πολύ πρώιμο στάδιο της επιχειρηματικής διεργασίας μέχρι την ίδρυση της νέας καινοτόμου εταιρείας, καθώς και κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας της καινοτόμου εταιρίας και της εφαρμογής νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Επομένως οι ομάδες στόχοι των δυνητικών ωφελουμένων της μικρο-θερμοκοιτίδας του Δήμου Αιγάλεω μπορεί να είναι:

Α. Οι σπουδαστές, νέοι απόφοιτοι, επιστήμονες του Δήμου Αιγάλεω και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, με ενδιαφέρον στη δημιουργία επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων.

Β. Στελέχη νέο-ιδρυόμενων / νεοφυών ή προς ίδρυση επιχειρήσεων του Δήμου Αιγάλεω και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αττικής, με καινοτόμες δραστηριότητες.

Οι στόχοι των επιχειρηματικών προγραμμάτων της μικρο-θερμοκοιτίδας του Δήμου Αιγάλεω είναι:

 • Η υποστήριξη μελλοντικών επιχειρηματιών που προέρχονται από το Δήμο Αιγάλεω και γενικότερα από τη Δυτική Αττική
 • Η αύξηση του αριθμού των καινοτόμων εταιρειών που προέρχονται από το Δήμο Αιγάλεω και γενικότερα από τη Δυτική Αττική
 • Η δημιουργία βιώσιμων εταιρειών
 • Η δημιουργία «κουλτούρας επιχειρηματικότητας» στο Δήμο Αιγάλεω και γενικότερα στη Δυτική Αττική